• مدرس دوره: مجتبی بیک محمدی
  • تاریخ شروع دوره: دوشنبه, 08 اردیبهشت 99
  • تاریخ پایان دوره: سه شنبه, 20 آبان 99